Présentation :

FAPEL ( Dachverband vun de Lëtzebuerger Elternverenigungen) as am 07.05.1974 mat de Numm FAPEEPP gegrëndet.

Ab den 30.03.2000 as eng Zesummenarbescht mat FAPEEPP (01.07.1975) realiséiert gin, ënner de Numm CONFAPEL, spéider FAPEL.

FAPEL vertritt die Grond- a Sekundärschoulen.

  • Die Elterekomitees
  • Die Elterevereenigungen
  • Die Eltern vu SchülerInnen
FAPEL - Logo

Eis Roll :

Mir hun als Missioun :

  • NOLAUSCHTEREN & BEGLEEDUNG fir d’Erzéihung vun är Kanner
  • INFORMATIOUNEN iwwer educative a schouleg Neiegkeeten
  • FORMATIOUNES(fir d‘Eltern)
  • COLLABORATIOUN mat Erzéiungspartner
  • REPRESENTATIOUN vun de Eltern bai schouleg Administratioun an den nationalen Autoritéiten.
  • D’FAPEL setzt sech fir d’legal Unerkennung vun den Elteren als legitime Partner vun de Schoulen an dem Schoulsystem zu Lëtzebuerg an.
  • D’FAPEL plädéiert fir d’Unerkennung vun den Elterenstrukture vun der politescher Klass an der Gesellschaft als vital Kräfte vun der Natioun.

Conseil d'administration :

Président

Charles KRIM

Vice-Präsidentin

Géraldine WELKENBACH

Sekretär

Concetta VALVASON DETTO SARODINE

Tresorier

Joëlle BOSQUET

Vertrieder

Fondamental

Géraldine WELKENBACH

Sandra GARCIA GOMES

Diane GRACIN

Secondair

Charles KRIM

Jacquie ZAHLEN

Claudia COLANTONIO

Concetta VALVASON
DETTO SARODINE

Membres cooptés :

Enza PETRONE